Pravilo trećine

Pravilo trećine
Pravilo trećine

Pravilo trećine je jedna od kompozicijskih tehnika u fotografiji i drugoj vizuelnoj umetnosti poput slikarstva.
Prema pravilu, slika je podeljena u devet jednakih delova, i to dvema horizontalnim i dvema vertikalnim linijama jednakog rastojanja. Time nastaju četiri tačke preseka u koje se obično smešta glavni objekat na slici. Ovakva kompozicija slici daje više energije, interesa i veću napetost, nego jednostavno smeštanje objekta u centar, što može delovati statično, nepokretno i eventualno neinteresantno.
Kod horizonta, u pravilu trećine, on se smešta na gornju ili donju horizontalnu liniju. Slika prikazuje kompoziciju po pravilu trećine. Horizont je smešten na gornju horizontalnu liniju, čime je fotografija podeljena na dva dela, zemlja 2/3 i nebo u 1/3. Objekat je smešten u preseke, koji se nazivaju i engl. power point.
Dakle, prema pravilu trećine, za komponovanje se koriste trećine i preseci tih trećina.
Pravilo trećine se javilo oko 1845. godine, tada je bilo namenjeno slikarstvu.

pravilo trećine
pravilo trećine